Zgoda na ujawnienie danych o stanie zdrowia w rekrutacji

Oświadczam, iż dobrowolnie i z własnej inicjatywy przekazałem firmie Dawid Dobropolski Dobropolski.com z siedzibą przy ul. Chojeńskiej 23, 74-400 Dębno (dalej jako: Dobropolski.com) informacje dotyczące mojego stanu zdrowia i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Dobropolski.com moich danych osobowych zawartych w przekazanej ankiecie oraz innych dokumentach w celu wykonania diagnozy dietetycznej oraz wykonania pozostałych działań przez dietetyka zgodnie z zamówioną usługą.

Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o okolicznościach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 rodo oraz o sposobach w jakich mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dawid Dobropolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Dobropolski Dobropolski.com z siedzibą przy ul. Chojeńskiej 23, 74-400 Dębno, NIP: 5971733788, REGON: 363707965. Kontakt e-mail: biuro@dobropolski.com.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy,

 2. wykonania diagnozy dietetycznej oraz wykonania pozostałych działań przez dietetyka zgodnie z zamówioną usługą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z przekazaniem danych o stanie zdrowia,

 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,

 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre imię.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy – do czasu zakończenia umowy
  o współpracy,

 2. dane osobowe przetwarzane w celu wykonania diagnozy zgodnie z zamówioną usługą- do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń nawet mimo faktu, że zgoda nie zostanie wycofana,

 3. dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

 4. dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
  i organy państwowe);

 2. współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi prawne;

 3. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej działające na zlecenie administratora (w przypadku przekazania danych przez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.chodznaketo.pl);

 4. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora;

 5. podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora;

 6. dietetycy działający na zlecenie administratora, którzy w imieniu administratora świadczą usługi dietetyka i mają wgląd do Państwa danych osobowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy i zgody).

 5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie firmy, listownie na adres przedsiębiorstwa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@dobropolski.com.

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy prawidłowego świadczenia usług. Podanie danych osobowych na gruncie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wykonania diagnozy przez dietetyka, a co za tym idzie świadczenia usług dietetycznych niemniej zgodę można wycofać w każdym momencie.